Zakres Usług

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

Udzielania pisemnych i ustnych porad, konsultacji – udzielanych także drogą telefoniczną w zakresie różnych gałęzi prawa, w szczególności prawa cywilnego materialnego oraz procesowego, prawa karnego materialnego oraz procesowego, prawa administracyjnego, prawa spółek handlowych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, i in.,

sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących przedstawianych przez Klientów Kancelarii zagadnień prawnych,

sporządzania projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, listów radcowskich, wystąpień, uchwał, regulaminów i zarządzeń, pism procesowych oraz innych w zależności od rodzaju postępowania, ->reprezentowania Klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,

zastępstwa Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej i podatkowej, a także innymi organami orzekającymi oraz w zakresie wnoszenia wszelkich pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, podań, środków ochrony prawnej, w tym środków odwoławczych.

Oprócz wyżej wymienionych, Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym podmiotów zbiorowych w ramach stałej obsługi prawnej. Kancelaria zapewnia pomoc prawną na terenie województwa małopolskiego, a w razie koniecznosści zapewniamy pomoc prawników lokalnych poza terytorium województwa. Korzystając z usług świadczonych przez kancelarię możecie Państwo liczyć na profesjonalną obsługę, rzetelne podejście do indywidualnych potrzeb klientów oraz oczekiwaną ochronę swoich praw. W sytuacji, gdy sprawa wymaga konsultacji ze specjalistami w dziedzinach prawa podatkowego, prawa autorskiego i własności przemysłowej zapewniam specjalistyczną pomoc prawników z zakresu tych gałęzi prawa. Kancelaria realizuje swoje usługi ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej i doświadczenia, a przestrzeganie zasad etyki zawodowej pozostaje nierozerwalnym elementem świadczenia pomocy prawnej zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego. Realizując powyższe zasady zapewniamy poufność wszelkich informacji przekazanych przez klientów kancelarii w związku ze świadczoną pomocą prawną. Przynależność do samorządu zawodowego radców prawnych oraz wykonywanie zawodu sprawia, iż świadczenie usług prawnych przez kancelarię objęte jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Kancelaria w pierwszej kolejności bierze pod uwagę potrzeby klientów, dlatego też jestem w stanie dostosować formę, czas i miejsce świadczonych usług do oczekiwań i potrzeb Klientów. Pomoc prawną można otrzymać osobiście w siedzibie kancelarii, w siedzibie Waszego przedsiębiorstwa, w miejscu zamieszkania lub w innym umówionym miejscu. Możliwy jest także kontakt drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.