Dziś kobieta nie jest karana za aborcję

DZIŚ KOBIETA NIE JEST KARANA ZA ABORCJĘ czyli o nowym projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

„Strona liberalna musi przyznać, że z życiem mamy do czynienia od połączenia plemnika z komórką jajową. A strona przeciwna musi przyznać, że ochrona życia od poczęcia i ochrona człowieka musi być różna” powiedział prof. Andrzej Zoll

Z kodeksu karnego miałoby zniknąć pojęcie „przerwania ciąży” i być zastąpione „spowodowaniem śmierci dziecka poczętego”. Prof. Andrzej Zoll mówi że oznacza to też karalność niszczenia zarodków in vitro. Nielegalna stałaby się tzw. pigułka „dzień po”.

„Dzisiejsza diagnostyka lekarska, posługująca się m.in. USG, pozwalająca zobaczyć dziecko, które się rusza, a ja mam potraktować je jako „zero”? Miałbym się zgodzić na to, żeby zostało zniszczone? Nie. Nie jestem w stanie, powiedział prof. Stanisław Waltoś, który nadmienił, że już od lat 30. XX wieku w karnistyce pojawiały się postulaty, by karać za zabicie płodu zdolnego do samodzielnego życia.

„Europejski Trybunał Praw Człowieka jasno wskazuje, że nie ma czegoś takiego, jak prawo do aborcji” – powiedziała Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu kryminalizując działania na szkodę dziecka poczętego.

Projekt przewiduje, że zakazy karne chroniące życie i zdrowie człowieka obejmują także swoim zakresem dziecko poczęte zdolne do życia poza organizmem matki. Jest to bezwzględnie konieczne wobec pojawiających się błędów medycznych w opiece nad kobietami w zaawansowanej ciąży, przy obecnym stanie wiedzy lepiej diagnozowane oraz potrzebę odpowiedniej oceny prawnej zabójstw takich kobiet.Proponowane rozwiązania uwzględniają natomiast najnowsze osiągnięcia medycyny, biologii oraz stan nauk bioetycznych, nie są natomiast podyktowane przekonaniami religijnymi członków Komisji.

Propozycja Komisji Kodyfikacyjnej przewiduje:

„Art. 149a. Matka, która powoduje śmierć dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza jej organizmem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”;

„Art. 152 § 1. Kto powoduje śmierć dziecka poczętego niezdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,

§ 2. Kto nakłania kobietę ciężarną do popełnienia czynu określonego w § 1 lub udziela jej do tego pomocy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1, na którym ciąży obowiązek opieki nad dzieckiem poczętym niezdolnym do samodzielnego życia poza organizmem matki działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa, określonego w § 3 następuje na wniosek matki lub ojca dziecka poczętego.

§ 5. Nie popełnia przestępstw określonych w § 1 i 3 matka dziecka poczętego.”;

Kontakt z Radcą