Rejestr klauzul niedozwolonych

Podstawowym celem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jest usunięcie postanowień wzorca uznanych za niedozwolone z obrotu ze skutkiem nie tylko dla stron procesu, lecz także wobec osób trzecich (erga omnes) III CZP 95/03

Kwestia skutków wpisu klauzuli do rejestru nie została jednoznacznie rozstrzygnięta przez ustawodawcę. Uwzględniając ratio legis ustawy oraz kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności przepisów implementujących dyrektywę 93/13 i dyrektywę 98/27, Sąd Najwyższy akceptuje stanowisko doktryny, zgodnie z którym wpis postanowienia wzorca do rejestru skutkuje tym, że zakazane jest posługiwanie się wpisaną klauzulą we wszystkich wzorcach umów, pod rygorem sankcji nieważności z art. 58 k.c. (SN III SZP 3/06) (Jeśli przedsiębiorca posługuje się wzorcem umowy, w której jest postanowienie uznane za niedozwolone to taka klauzula jest nieważna.)

Dnia 13 lipca 2006 r.Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c., może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 68, poz. 804 ze zm.).

np. na listę klauzul niedozwolonych trafiły następujące postanowienia:

„Opłata za wizytę windykatora: 75 zł”

„Wezwanie do zapłaty do pożyczkobiorcy/poręczyciela:10 zł”

„Opłata za wysłanie monitu listownego – 20 zł”

„Opłata za administrowanie zaległościami w spłacie Zadłużenia – 40 zł”

„Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów wymaganych zgodnie z umową kredytu/pożyczki – 15 zł”

„Bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, w szczególności…”

„Bank nie ponosi odpowiedzialności za (…) awarię bankomatu uniemożliwiającą dokonanie transakcji (…)”

„Opłata manipulacyjna za obsługę zadłużenia opóźnionego – 40 PLN”

„Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 3000 PLN: 350,00 PLN”

Kontakt z Radcą