Regulamin

R E G U L A M I N
świadczenia przez Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorz Biernat pomocy prawnej online.

§ 1
DEFINICJE

1. Formularz – formularz online dostępny na stronie internetowej Kancelarii: www.prawnicy.co

2. Kancelaria – Grzegorz Biernat Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Józefa Marka 9/7, 34- 600 Limanowa.

3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zadający pytanie prawne drogą elektroniczną bądź zlecająca usługę prawną drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Pytanie prawne – pytanie przesłane przez Klienta na adres poczty elektronicznej Kancelarii, w tym także za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej, o jakiej mowa w ust.1.

5. Pomoc prawna online – usługa prawna świadczona drogą elektroniczną, polegająca na udzieleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej:

1) porady prawnej, lub sporządzeniu:
2) projektu opinii prawnej,
3) projektu umowy,
4) projektu oświadczenia woli,
5) projektu pisma, w tym pisma procesowego w postępowaniu sądowym lub sądowoadministracyjnym, albo pisma w postępowaniu administracyjnym.

6. Usługa elektroniczna – pomoc prawna świadczona w formie usługi elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219).

7. Opłata – honorarium zaakceptowane i uiszczane przez klienta na rzecz Kancelarii przed udzieleniem pomocy prawnej.

§ 2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki udzielania pomocy prawnej poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Klient zleca na podstawie Regulaminu pomoc prawną online, a Kancelaria zlecenie to przyjmuje do realizacji na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3
REALIZACJA ZLECENIA

1. W celu uzyskania pomocy prawnej online Klient przesyła za pośrednictwem formularza pytanie prawne, określające w sposób wyczerpujący i zgodny z rzeczywistością stan faktyczny sprawy poprzez podanie opisu zagadnienia względnie dołączając także stosowne dokumenty w postaci ich skanów oraz podaje swoje dane w zakresie niezbędnym do dalszego kontaktu.

2. Kancelaria zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytanie osobie, która nie poda swojego imienia i nazwiska.

3. Przesłanie przez Klienta wiadomości za pomocą formularza jest jednoznaczne z zadaniem pytania prawnego oraz stanowi akceptację Regulaminu.

4. Kancelaria po otrzymaniu pytania prawnego udzieli pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy świadczenie pomocy prawnej online leży w zakresie świadczonych usług, poinformuje o wysokości opłaty, wskaże sposób i termin jej płatności oraz – w razie konieczności – zwróci się o dodatkowe informacje, wyjaśnienia lub skany dokumentów. Do czasu udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnień lub przesłania treści dokumentów świadczenie usługi zostaje wstrzymane. Kancelaria pozostaje związana złożoną ofertą szczególnie w zakresie wysokości opłaty przez okres 7 dni od dnia jej przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne, niezupełne lub niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta.

6. Zadanie przez Klienta dodatkowych pytań i wniosków niebędących w bezpośrednim związku z przesłanym pytaniem traktowane będzie jako zadanie kolejnego pytania, które podlegać będzie odrębnej wycenie.

7. Porada prawna online udzielana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie załącznika wiadomości skierowanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu, po akceptacji przez Klienta wysokości opłaty oraz odnotowaniu zapłaty wynagrodzenia na rachunku Kancelarii. Uznanie rachunku Kancelarii stanowi moment zawarcia umowy z Kancelarią.

8. Kancelaria jest zobowiązana do udzielenia pomocy prawnej w terminie 2 (dwóch) pełnych dni roboczych licząc od dnia zapłaty. Przez udzielenie pomocy prawnej rozumieć należy chwilę wysłania wiadomości elektronicznej na adres Klienta. Przez dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do godz.21:00. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania usługi w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy lub dodatkowych wyjaśnień, względnie przesłania skanów dodatkowych dokumentów, o czym Klient zostaje powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

9. Klient dokonuje wyboru rodzaju pomocy, o jakiej mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu i wskazuje swój wybór w treści zapytania za pośrednictwem formularza lub przekazując swoją decyzję w kolejnej wiadomości elektronicznej.

10. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury niezwłocznie po udzieleniu pomocy prawnej online i uiszczeniu opłaty, Kancelaria prześle Klientowi na adres przez niego wskazany fakturę listem poleconym lub fakturę elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient winien w takim przypadku podać dane niezbędne do wystawienia faktury.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

Treść udzielonej pomocy prawnej stanowi przedmiot majątkowych i osobistych praw autorskich przysługujących Kancelarii i podlega ochronie prawnej. Klient uprawniony jest do wykorzystania efektu usługi tylko na użytek własny.

§ 5
OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

Kancelaria zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie dane podane przez Klienta. Dane te objęte są tajemnicą zawodową radcy prawnego. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w języku polskim, o ile nie uzgodniono inaczej. Do świadczenia usługi stosuje się prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o radcach prawnych oraz postanowienia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 17 lipiec 2017 r.

4. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, którą publikuje na stronie internetowej określonej w § 1 ust. 1 Regulaminu.

Kontakt z Radcą