Prawo gospodarcze

Pomoc z zakresu prawa gospodarczego

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw korporacyjnych i transakcji handlowych. Pomoc ta kierowana jest do przedsiębiorców tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również podmiotów zbiorowych – spółek prawa handlowego. W ramach usług dla tej grupy podmiotów Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw,

rejestracji podmiotów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym,

dokonywania zmian w w/w rejestrach,

sporządzania i opiniowania umów oraz statutów spółek prawa handlowego (także fundacji i stowarzyszeń) oraz innych aktów wewnętrznych regulujących organizację podmiotów,

prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej, w tym także w zakresie organizowania zebrań i zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego, oraz posiedzeń ich organów,

zastępstwa przed sądami oraz innymi organami orzekającymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,

doradztwa oraz reprezentacji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Kontakt z Radcą