Prawo cywilne

Kompleksowa obsługa z zakresu prawa cywilnego

W ramach pomocy prawnej w dziedzinie prawa cywilnego Klient Kancelarii otrzymuje poradę prawną, konsultację, a także reprezentację w postępowaniu sądowym w szczególności:

w sprawach o świadczenia z umów (np. spełnienie świadczenia, odszkodowanie, rękojmia i gwarancja, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, stwierdzenie nieważności lub bezskutecznego czynności prawnej, ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, kompleksowa pomoc prawna w zakresie windykacji należności),

w sprawach o odszkodowania wynikające z deliktu (np. odszkodowanie i zadośćuczynienie z umów ubezpieczenia), w sprawach o ochronę dóbr osobistych,

w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (ochronę prawa własności nieruchomości, ochronę posiadania, ustanowienie, zmianę ograniczonych praw rzeczowych – w tym służebności),

prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, nieważność testamentu, zachowek),

a także innych sprawach wynikających ze stosunków prawnych i zdarzeń określonych w kodeksie cywilnym, ustawie o prawach konsumenta, oraz aktach pokrewnych.

Kontakt z Radcą